وضعیت پرواز های امروز هواپیمایی آتا - /

شماره پرواز مبدا مقصد نوع هواپیما ساعت پرواز وضعیت پرواز
{{item.fltNo.substring(3)}} {{item.origin}} {{item.destination}} {{item.acType === "M83" ? "بوئینگ MD" : item.acType === "320" ? "ایرباس 320" : item.acType === "735" ? "بوئینگ 737" : "-" }} {{item.offBlockLocal.substring(11,19)}} {{item.status === "Landed" ? "به زمین نشست" : item.status === "CanceledbyWeather" ? "لغو به دلیل شرایط جوی" : item.status === "TookOff" ? "پرواز کرد" : item.status === "Boarding" ? "پذیرش مسافر" : item.status === "Scheduled" ? "طبق برنامه" : item.status === "Canceled" ? "لغو شد" : item.status === "Taxi" ? "حرکت به سمت باند" : item.status === "Ready" ? "آماده پرواز" : item.status === "GateClosed" ? "گیت بسته شد" : item.status === "Delayed" ? "تاخیر دارد" : item.status === "Start" ? "آماده استارت" : item.status === "ReadyToLand" ? "آماده نشستن" : item.status === "ReturnToRamp" ? "بازگشت به رمپ" : item.status === "CanceledbyMaintenance" ? "لغو به دلیل مشکل فنی" : item.status === "Diverted" ? "انتقالی" : "false"}}

پرواز به سریعترین شکل ممکن! آتا تیکت

گروه دورانV5.6.6.0