نکات لازم

موارد ستاره دار(* )الزامی است .
لطفا از زبان فارسی برای ثبت درخواست استفاده نمایید.
در صورتی که نیاز به نصب مجدد سیستم آتا برروی دستگاه خود را دارید در بخش شرح مشکل حتما ذکر نمایید
در سیستم هواپیمایی آتا هر پید برای یک سیستم میباشد و پید شیرینگ مجاز نمی باشد

فرم درخواست خدمات آژانس

نام آژانس:
نام و نام خانوادگی مدیر آژانس:
نام و نام خانوادگی در خواست کننده:
تلفن آژانس:
 PID  سیستم مشکل دار:
ایمیل:
شرح مشکل: