مسیر پروازی

از تبریز

تهران
مشهد
کیش
اهواز
شیراز
استانبول-ترکیه
آذربایجان-باکو

از تهران

تبریز
مشهد
کیش
اهواز
ارومیه
اردبیل
شیراز
بندرعباس

قشم
استانبول-ترکیه
آذربایجان-باکو

از اردبیل

تهران
مشهد

از مشهد

تهران
تبریز
کیش
ارومیه
اردبیل
شیراز
اهواز

از شیراز

تهران
تبریز
مشهد

از کیش

تهران
تبریز
مشهد

از استانبول

تبریز

از باکو

تهران
تبریز

از ارومیه

تهران
مشهد