پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
به روز رسانی رویه و مقررات نگهداری جا و فروش
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
بخشنامه کارمزد صدور بلیط
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
فرصت تسویه حساب گزارشات فروش از نیمه اول July هفت روز بعد از اتمام نیمه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ 

پرواز به سریعترین شکل ممکن! آتا تیکت

گروه دورانV5.5.7.0