دعوت-به-همکاری

معاونت عملیات

استخدام خلبان

شركت هواپيمائي آتا ،بمنظور تامين نيروي انساني موردنياز خود درشغل سر خلبان و كمك خلبان هواپيماترجيحا تايپ  MDجهت خدمت درحوزه فعاليت اين شركت با حقوق ويژه تعدادي داوطلب آقا با دارابودن شرايط ذيل نيازمند است.

  • داشتن حداقل 500 ساعت پرواز PIC ترجيحا برروي هواپيماي جت براي شفل سرخلباني
  • داشتن حداقل 2000 ساعت پرواز بر روي هواپيماي جت براي شغل كمك خلباني
  • داشتن گواهينامه ATPL يا FROZEN
  • تسلط كامل به زبان انگليسي LPR -LEVEL4
  • داشتن برگ پایان خدمت ویا معافیت دائم غيرپزشكي


كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند مشخصات خود را حداكثر تا تاريخ 11/03/96 در قسمت دعوت به همكاري سايت www.ataair.ir ثبت نمايند.

با هم پرواز کنیم