مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

دریافت فایل ها

پس از هماهنگی با مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به فایل های دریافت شده اقدام نمایند.

ادامه مطلب

با هم پرواز کنیم